Difference between revisions of "FinCEN dang co mot buoc tien lon vao the gioi tien dien tu"

From SpamDB
Jump to: navigation, search
(Created page with "Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm hiểu về một công ty nhưng lại tìm cách tiếp cận các quy định tiền điện tử. ...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
Ch&iacute;nh phủ Hoa Kỳ đang t&igrave;m hiểu về một c&ocirc;ng ty nhưng lại t&igrave;m c&aacute;ch tiếp cận c&aacute;c quy định tiền điện tử.&nbsp;Điều n&agrave;y một lần nữa được nhắc lại bởi Kenneth Blanco, gi&aacute;m đốc Mạng lưới thực thi tội phạm t&agrave;i ch&iacute;nh (FinCEN),&nbsp;&ocirc;ng&nbsp;n&oacute;i rằng&nbsp;c&aacute;c c&ocirc;ng ty tiền điện tử sẽ bị k&igrave;m h&atilde;m bởi luật chống rửa tiền v&agrave; buộc phải chia sẻ th&ocirc;ng tin về kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ.<br /><br /><br /><br /><br />Sự t&aacute;i khẳng định của Blanco kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; bất ngờ.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, giọng điệu tự nhi&ecirc;n v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c của &ocirc;ng đối với c&aacute;c doanh nghiệp như s&agrave;n giao dịch t&agrave;i sản kỹ thuật số v&agrave; nh&agrave; cung cấp dịch vụ v&iacute; thật th&uacute; vị trong khi c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; cố gắng loại bỏ c&aacute;c trường hợp sử dụng bất hợp ph&aacute;p trong tiền điện tử.Xem th&ecirc;m: [https://www.tapchibitcoin.vn/bitcoin-etf-la-gi.html quỹ bitcoin etf l&agrave; g&igrave;] “Đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong đợi.&nbsp;Những g&igrave; bạn cần l&agrave;m l&agrave; tu&acirc;n thủ.&nbsp;T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết shock l&agrave; g&igrave;. Điều đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; mới mẻ cả,” &ocirc;ng n&oacute;i sau khi đề cập đến “nguy&ecirc;n tắc du lịch” nhằm chống rửa tiền.<br /><br /><br /><b><font size="4"><b>FinCEN “chạm tr&aacute;n” với cuộc chiến h&agrave;ng tỷ đ&ocirc; la</b></font></b><br /><br />Tiền điện tử đ&atilde; chiến đấu tr&ecirc;n hai mặt trận.&nbsp;Thứ nhất, n&oacute; đang cố gắng để được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i&nbsp;v&agrave; được mọi người c&ocirc;ng nhận sự đổi mới trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh;&nbsp;tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; cũng đang cố tr&aacute;nh xa c&aacute;c hoạt động tội phạm.<br /><br />C&ocirc;ng cụ t&agrave;i ch&iacute;nh ẩn danh, c&ocirc;ng cụ t&agrave;i ch&iacute;nh kh&ocirc;ng bi&ecirc;n giới v&agrave; c&ocirc;ng cụ t&agrave;i ch&iacute;nh điều chỉnh yếu k&eacute;m vẫn c&oacute; thể được sử dụng nhiều cho c&aacute;c hoạt động bất hợp ph&aacute;p. Ciphertrace đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o rằng c&aacute;c vụ trộm cắp tiền điện tử, scam v&agrave; gian lận c&oacute; thể vượt qu&aacute; 4,3 tỷ đ&ocirc; la trong năm nay.<br /><br />Điều n&agrave;y một phần c&oacute; li&ecirc;n quan đến tội phạm sử dụng tiền điện tử cho hoạt động rửa tiền v&agrave; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao Blanco đ&atilde; t&aacute;i khẳng định rằng c&aacute;c c&ocirc;ng ty tiền điện tử sẽ tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc du lịch.<br /><br /><br /><b><font size="4"><b>Bạn hiểu như thế n&agrave;o về nguy&ecirc;n tắc du lịch?</b></font></b><br /><br />Luật du lịch kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; mới nhưng chưa được thiết lập cho thế giới tiền điện tử. N&oacute; được FinCEN ban h&agrave;nh năm 1996 như một phần của ti&ecirc;u chuẩn chống rửa tiền &aacute;p dụng cho tất cả c&aacute;c tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh Hoa Kỳ.<br /><br />V&agrave;o th&aacute;ng 3 năm 2013, quyền hạn của luật n&agrave;y đ&atilde; được mở rộng cho cả c&aacute;c s&agrave;n giao dịch, v&agrave; sau đ&oacute; v&agrave;o th&aacute;ng 5 năm nay, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; t&aacute;i x&aacute;c nhận điều đ&oacute;.<br /><br />“[Nguy&ecirc;n tắc du lịch] &aacute;p dụng cho CVC [tiền điện tử tự do chuyển đổi] v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng rằng bạn sẽ tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y,”&nbsp;Blanco ph&aacute;t biểu tại một hội nghị do Chainalysis tổ chức.Xem th&ecirc;m: [https://www.tapchibitcoin.vn/mo-hinh-ponzi-la-gi-mo-hinh-kim-tu-thap-la-gi.html m&ocirc; h&igrave;nh ponzi l&agrave; g&igrave;] Luật du lịch buộc c&aacute;c s&agrave;n giao dịch phải thu thập v&agrave; chia sẻ dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n về c&aacute;c giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử, đ&oacute; l&agrave; “m&aacute;nh kh&oacute;e” gi&uacute;p giảm sự t&aacute;c động như một c&ocirc;ng cụ ẩn danh.<br /><br />Việc thực thi điều luật n&agrave;y tr&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n giao dịch crypto, nơi c&oacute; c&aacute;c giao dịch fiat-to-crpto hoặc ngược lại, từ đ&oacute; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lần theo dấu vết tr&ecirc;n giấy tờ, ch&iacute;nh quyền v&igrave; thế cũng c&oacute; thể nắm bắt th&ocirc;ng tin của người thao t&uacute;ng giao dịch. Điều n&agrave;y khiến việc rửa tiền trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn rất nhiều khi phải sử dụng tiền điện tử.
+
Ch&iacute;nh phủ Hoa Kỳ đang t&igrave;m hiểu về một c&ocirc;ng ty nhưng lại t&igrave;m c&aacute;ch tiếp cận c&aacute;c quy định tiền điện tử.&nbsp;Điều n&agrave;y một lần nữa được nhắc lại bởi Kenneth Blanco, gi&aacute;m đốc Mạng lưới thực thi tội phạm t&agrave;i ch&iacute;nh (FinCEN),&nbsp;&ocirc;ng&nbsp;n&oacute;i rằng&nbsp;c&aacute;c c&ocirc;ng ty tiền điện tử sẽ bị k&igrave;m h&atilde;m bởi luật chống rửa tiền v&agrave; buộc phải chia sẻ th&ocirc;ng tin về kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ.<br /><br /><br /><br /><br />Sự t&aacute;i khẳng định của Blanco kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; bất ngờ.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, giọng điệu tự nhi&ecirc;n v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c của &ocirc;ng đối với c&aacute;c doanh nghiệp như s&agrave;n giao dịch t&agrave;i sản kỹ thuật số v&agrave; nh&agrave; cung cấp dịch vụ v&iacute; thật th&uacute; vị trong khi c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; cố gắng loại bỏ c&aacute;c trường hợp sử dụng bất hợp ph&aacute;p trong tiền điện tử.Xem th&ecirc;m: [https://www.tapchibitcoin.vn/bitcoin-etf-la-gi.html etf được đổi như thế n&agrave;o] “Đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong đợi.&nbsp;Những g&igrave; bạn cần l&agrave;m l&agrave; tu&acirc;n thủ.&nbsp;T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết shock l&agrave; g&igrave;. Điều đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; mới mẻ cả,” &ocirc;ng n&oacute;i sau khi đề cập đến “nguy&ecirc;n tắc du lịch” nhằm chống rửa tiền.<br /><br /><br /><b><font size="4"><b>FinCEN “chạm tr&aacute;n” với cuộc chiến h&agrave;ng tỷ đ&ocirc; la</b></font></b><br /><br />Tiền điện tử đ&atilde; chiến đấu tr&ecirc;n hai mặt trận.&nbsp;Thứ nhất, n&oacute; đang cố gắng để được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i&nbsp;v&agrave; được mọi người c&ocirc;ng nhận sự đổi mới trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh;&nbsp;tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; cũng đang cố tr&aacute;nh xa c&aacute;c hoạt động tội phạm.<br /><br />C&ocirc;ng cụ t&agrave;i ch&iacute;nh ẩn danh, c&ocirc;ng cụ t&agrave;i ch&iacute;nh kh&ocirc;ng bi&ecirc;n giới v&agrave; c&ocirc;ng cụ t&agrave;i ch&iacute;nh điều chỉnh yếu k&eacute;m vẫn c&oacute; thể được sử dụng nhiều cho c&aacute;c hoạt động bất hợp ph&aacute;p. Ciphertrace đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o rằng c&aacute;c vụ trộm cắp tiền điện tử, scam v&agrave; gian lận c&oacute; thể vượt qu&aacute; 4,3 tỷ đ&ocirc; la trong năm nay.<br /><br />Điều n&agrave;y một phần c&oacute; li&ecirc;n quan đến tội phạm sử dụng tiền điện tử cho hoạt động rửa tiền v&agrave; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao Blanco đ&atilde; t&aacute;i khẳng định rằng c&aacute;c c&ocirc;ng ty tiền điện tử sẽ tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc du lịch.<br /><br /><br /><b><font size="4"><b>Bạn hiểu như thế n&agrave;o về nguy&ecirc;n tắc du lịch?</b></font></b><br /><br />Luật du lịch kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; mới nhưng chưa được thiết lập cho thế giới tiền điện tử. N&oacute; được FinCEN ban h&agrave;nh năm 1996 như một phần của ti&ecirc;u chuẩn chống rửa tiền &aacute;p dụng cho tất cả c&aacute;c tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh Hoa Kỳ.<br /><br />V&agrave;o th&aacute;ng 3 năm 2013, quyền hạn của luật n&agrave;y đ&atilde; được mở rộng cho cả c&aacute;c s&agrave;n giao dịch, v&agrave; sau đ&oacute; v&agrave;o th&aacute;ng 5 năm nay, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; t&aacute;i x&aacute;c nhận điều đ&oacute;.<br /><br />“[Nguy&ecirc;n tắc du lịch] &aacute;p dụng cho CVC [tiền điện tử tự do chuyển đổi] v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng rằng bạn sẽ tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y,”&nbsp;Blanco ph&aacute;t biểu tại một hội nghị do Chainalysis tổ chức.Xem th&ecirc;m: [https://www.tapchibitcoin.vn/mo-hinh-ponzi-la-gi-mo-hinh-kim-tu-thap-la-gi.html mo hinh ponzi] Luật du lịch buộc c&aacute;c s&agrave;n giao dịch phải thu thập v&agrave; chia sẻ dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n về c&aacute;c giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử, đ&oacute; l&agrave; “m&aacute;nh kh&oacute;e” gi&uacute;p giảm sự t&aacute;c động như một c&ocirc;ng cụ ẩn danh.<br /><br />Việc thực thi điều luật n&agrave;y tr&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n giao dịch crypto, nơi c&oacute; c&aacute;c giao dịch fiat-to-crpto hoặc ngược lại, từ đ&oacute; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lần theo dấu vết tr&ecirc;n giấy tờ, ch&iacute;nh quyền v&igrave; thế cũng c&oacute; thể nắm bắt th&ocirc;ng tin của người thao t&uacute;ng giao dịch. Điều n&agrave;y khiến việc rửa tiền trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn rất nhiều khi phải sử dụng tiền điện tử.

Latest revision as of 06:06, 19 November 2019

Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm hiểu về một công ty nhưng lại tìm cách tiếp cận các quy định tiền điện tử. Điều này một lần nữa được nhắc lại bởi Kenneth Blanco, giám đốc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), ông nói rằng các công ty tiền điện tử sẽ bị kìm hãm bởi luật chống rửa tiền và buộc phải chia sẻ thông tin về khách hàng của họ.
Sự tái khẳng định của Blanco không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, giọng điệu tự nhiên và nghiêm túc của ông đối với các doanh nghiệp như sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và nhà cung cấp dịch vụ ví thật thú vị trong khi các nhà quản lý cố gắng loại bỏ các trường hợp sử dụng bất hợp pháp trong tiền điện tử.Xem thêm: etf được đổi như thế nào “Đây là điều mà chúng tôi mong đợi. Những gì bạn cần làm là tuân thủ. Tôi không biết shock là gì. Điều đó không có gì mới mẻ cả,” ông nói sau khi đề cập đến “nguyên tắc du lịch” nhằm chống rửa tiền.


<b>FinCEN “chạm trán” với cuộc chiến hàng tỷ đô la</b>

Tiền điện tử đã chiến đấu trên hai mặt trận. Thứ nhất, nó đang cố gắng để được áp dụng rộng rãi và được mọi người công nhận sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính; tuy nhiên, nó cũng đang cố tránh xa các hoạt động tội phạm.

Công cụ tài chính ẩn danh, công cụ tài chính không biên giới và công cụ tài chính điều chỉnh yếu kém vẫn có thể được sử dụng nhiều cho các hoạt động bất hợp pháp. Ciphertrace đã báo cáo rằng các vụ trộm cắp tiền điện tử, scam và gian lận có thể vượt quá 4,3 tỷ đô la trong năm nay.

Điều này một phần có liên quan đến tội phạm sử dụng tiền điện tử cho hoạt động rửa tiền và đó là lý do tại sao Blanco đã tái khẳng định rằng các công ty tiền điện tử sẽ tuân thủ nguyên tắc du lịch.


<b>Bạn hiểu như thế nào về nguyên tắc du lịch?</b>

Luật du lịch không có gì mới nhưng chưa được thiết lập cho thế giới tiền điện tử. Nó được FinCEN ban hành năm 1996 như một phần của tiêu chuẩn chống rửa tiền áp dụng cho tất cả các tổ chức tài chính Hoa Kỳ.

Vào tháng 3 năm 2013, quyền hạn của luật này đã được mở rộng cho cả các sàn giao dịch, và sau đó vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính đã tái xác nhận điều đó.

“[Nguyên tắc du lịch] áp dụng cho CVC [tiền điện tử tự do chuyển đổi] và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tuân thủ nguyên tắc này,” Blanco phát biểu tại một hội nghị do Chainalysis tổ chức.Xem thêm: mo hinh ponzi Luật du lịch buộc các sàn giao dịch phải thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân về các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử, đó là “mánh khóe” giúp giảm sự tác động như một công cụ ẩn danh.

Việc thực thi điều luật này trên các sàn giao dịch crypto, nơi có các giao dịch fiat-to-crpto hoặc ngược lại, từ đó có thể dễ dàng lần theo dấu vết trên giấy tờ, chính quyền vì thế cũng có thể nắm bắt thông tin của người thao túng giao dịch. Điều này khiến việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi phải sử dụng tiền điện tử.